Miljövisualisering i stadsmodeller

En ny 3D-modell över Chalmersområdet används för att lättare visa på luftföroreningar och buller.

Content

Osynliga miljövärden såsom luftföroreningar och buller är svåra att presentera på ett begripligt sätt. Ett nytt samarbete mellan akademin, staden och näringslivet ska finna en metod för att enklare visualisera miljövärden och därmed underlätta stadsplanering. Inom samarbetet ska en ny 3D-modell av Chalmers campusområde användas.

Digitala verktyg används alltmer i stadsplanering för simulering och visualisering av framtidsscenarier. Potentialen hos dessa verktyg anses vara hög, men för att kunna implementera dem behöver 3D-mediet utvecklas. Inom ett nytt samarbete kommer designkoncept för visualisering att testas i en interaktiv 3D-modell, både i fågel- och gatuperspektiv.

3D-modellen gör det möjligt att simulera data och flöden, samt föra dialog med människor som vistas och verkar på campusområdet. Modellen är framtagen av Tyréns med deras verktyg TyrEngine, i samverkan med Johanneberg Science Park, Chalmers och Göteborgs Stad.

Det är vår första tillämpning av 3D-modellen, som tagits fram inom ett tidigare projekt koordinerat av Johanneberg Science Park. Modellen ska därefter kunna öppnas upp även för andra aktörer som i samverkan med akademi vill visualisera projekt. Det är möjligt även för studenter att nyttja modellen i projekt inom olika utbildningsprogram.

Projektet leds av Tillämpad IT vid Göteborgs universitet/Chalmers. Partners är Chalmers Arkitektur, Göteborgs Stad (Miljöförvaltningen och Stadsbyggnadskontoret), Johanneberg Science Park och Tyréns.

Formas riktade satsning Hållbart samhällsbyggande - femte utlysningen, finansierar samarbetet.

Vill du veta mer, kontakta;

Maria Ådahl, Open Arena - Urban Development

+46 721 81 05 78
Skicka e-post
LinkedIn